top of page

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

amelyben tájékoztatom Önt, mint honlapom látogatóját valamint szolgáltatásaim igénybe vevőjét vállalkozásom adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. Az Adatkezelési Tájékoztató célja annak bemutatása, hogy az Adatkezelő a tevékenysége során miként gyűjti össze, kezeli és használja fel a tanácsadások, konzultációk, oktatások alkalmával a tanácsadások megszervezésével, lebonyolításával és koordinálásával az érintett (a továbbiakban: “Ügyfél“) személyes adatait.

 

1. Milyen alapelveket követek adatkezelésem során?

Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ügyfél számára átláthatóan kezelem.

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

 • vállalkozásom minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljem vagy helyesbítsem.

 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy az ügyfél csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2. A ügyfél személyes adatainak kezelése 

 • az ügyfél előzetes tájékoztatásán alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem, rendszerezem, tárolom és használom.

 • egyes esetekben az ügyfél adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét.

 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez vállalkozásomnak vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapom működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 3. A vállalkozás adatai: 

 

Vállalkozásom megnevezése: Gecse Andrea egyéni vállalkozó

Kapcsolattartó: Gecse Andrea ügyvezető

E-mail cím : holcot@t-online.hu

Adószám: 59464565-1-41

 

Vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszaimat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

 

 

2. Adatkezelési célok

 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

a) Kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;

b) Pszichológiai, oktatási - szóban vagy írásban létrejövő szerződés teljesítése céljából;

c) Pszichológiai, oktatási, tanácsadási szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezelem.

 

3. Az adatok kezelésének jogalapjai:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: a tanácsadást igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása.

c) szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d) érintett hozzájárulása jogalap: on-line regisztráció célból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

4. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

 

5. Mit kell tudni még a honlapommal (http://gecse-andrea.com) kapcsolatos adatkezelésről?

A személyes adatokat az ügyfél önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve további kapcsolattartása során, éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért az ügyfél felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének.

Ügyfelem az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat (név, email cím, lakcím, cég esetén adószám) kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóm bűncselekményt követ el vagy vállalkozásunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törlöm, illetve - szükség esetén - megőrzöm azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

6. Egyéb adatkezelési kérdések 

 • Ügyfeleim adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az ügyfél hozzájárulásával ellentétes célokra az ügyfél személyes adatait.

 • Vállalkozásom külföldre nem továbbít adatokat. 

 • A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 • Vállalkozásom adatkezelésében részt vevő közreműködői (könyvelő, informatikai szakértő) előre meghatározott mértékben - titoktartási kötelezettség terhe mellett - jogosultak az ügyfelek személyes adatait megismerni.

 • Az ügyfelek személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 • Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyem, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám vállalkozásomhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az ügyfelek adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 • A vállalkozás ügyvezetője pszichológus végzettséggel rendelkezik és pszichológiai tanácsadást, konzultációt végez. A Tanácsadó a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének (“Etikai Kódex”) hatálya alatt álló képzett pszichológus. A Tanácsadóra az Etikai Kódex 5. pontjában foglaltakkal összhangban kiterjed a pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó “pszichológiai”[1] és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A Tanácsadó titoktartási kötelezettsége az Ügyféllel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az Ön kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Az adatkezelő az Eüaktv. 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához Ön írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása törvény előírása szerint kötelező.

 

7. Melyek az ügyfél jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

az ügyfél az adatkezelésről 

 • tájékoztatást kérhet,

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

            Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

Az ügyfél kérelmére tájékoztatást adok az ügyfél általam kezelt, illetve az általam - vagy a megbízott adatfeldolgozónk által - feldolgozott 

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Amennyiben az ügyfél tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy a tiltakozás megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az ügyfél a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Kérjük ügyfeleinket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszukkal - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keressék meg vállalkozásunkat.

 

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalon (http://gecse-andrea.com és http://gecseandrea.hu) történik.

 


 

bottom of page